02.06.2017

1 клас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС В 2018/2019 ГОДИНА ИЗТЕЛИ ОТТУК

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г.

За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 ичл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

  1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
  2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Приложение № 1

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
  2. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
  3. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.
  4. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.

Раздел II.
ДЕЙНОСТИ

  1. Кандидатстване

5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.

5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец – Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8.

5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.

  1. Класиране

6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.

6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.

6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.

6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС – вх. №, група и брой точки.

6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група.

6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл.

  1. Записване

7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.

7.2. При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

7.3. Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства. При необходимост Комисията може да изиска и оригинали на документи за сверяване на данните.

7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

Раздел III. КРИТЕРИИ

  1. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии.

Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:

 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ -за първа, втора, трета и четвърта групи
8.1. Първа група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището ипостоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.  

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.2. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.
8.3. Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, нопостоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.
Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
8.4. Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете*

 

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с двама починали родители – 5 т. Копия от Акт за смърт на родителите.
8.7. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 22 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1
от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т. Удостоверява се от училището.
8.9. Дете с един починал родител – 3 т. Копие от Акт за смърт на родителя
8.10. Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.
8.11. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3т. Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.
8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т.

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/

Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.
8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 

Раздел IV. 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ГРАФИК:

 

Прилежаща територия:

16 ОУ ж.к. Надежда-1 ч.: бл.111,112,122,123,125,126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134,135, 137А, 137, 138А, 138, 139, 140, 141, 143, 171А, 171, 172

бул. Ломско шосе – нечетни № 1-9, 11-17, 19-25, 27-41,45, 49-55, 57-63, 65-

69,71

ул. Виолетка № 2

ул. Стефансон – четни № 2-12, 14-20, 22-26, 28, 28 А-Б-30-38, 40, 42-46, 48-

56, 58-64, 66-70, 72, 72А, нечетни № 3, ЗВ, 5, 5А-Г, 7Б

ул. Болярска – нечетни № 1-13, 15-21, 23-33,35-53, четни № 2-12, 14-20 22-

26,28-44

ул. Никола Петров- нечетни № 1-7, 9-11, 13-19, четни № 2-10А, 12-30 ул. Перун – нечетни № 3-5, 7-13, четни № 2,2 А-Б, 4-6, 8-14, 16 ул. Пещера № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ул. Чайка – нечетни №1,3, 5, 5А, 7, 9.11

ул. Майор Димитър Думбалаков – нечетни № 1-5, 7-9, 13-35, четни № 2

2А-Б -12, 14-24, 26-42, 44-50

ул. Панега – нечетни № 1 -17, 19-39, четни № 2 -24

ул. Чепеларе – нечетни № 1-1 А, 3-17, 19-31, четни № 2-6, 8-20, 22-40

ул. Дечко Узунов – нечетни №1-11,13-21 А-Б, четни № 2-16, 18-32

ул. Захари Стоянов – нечетни № 1-7, 9-17АД7Б, 19-21, 23, 23 А, 23 Б, 25,

27-33, четни № 2-6, 8-14, 16, 18-20, 22-24

ул. Мрамор № 1.2, 3, 4, 6, 8

ул. Шибой № 2,4, 6, 8

ул. Чудотворци № 2, 3, 4, 5, 6

ул. Бедек № 1 А-Б, 2, 3, 4, 6, 8

ул. Иван Мърквичка – нечетни № 1,3-7, 9-11, 13-17, четни № 2-6, 8-10, 12- 16, 18-20, 22- 24

ул. Мара Белчева – нечетни № 1-5, 7-23, 25-29, четни № 2-6, 8-12, 16-20, 22-28

ул. Зографина № 1,2, 3,4, 5 ул. Благовец № 1, 2, 3, 4

ул. Хан Кубрат – нечетни № 1-3, 5-9А, 11 -21, 27-31 А, четни 4-16 ул. ’’Жорж Дантон”- нечетни № 79-81, четни № 78-80 ул, ’’23-ти Декември” – нечетни № 17-23

ул .’’Железен мост” № 12,20 ул. ’’Любородие” №79-79А,

ул. Епископ Евгени Босилков № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16

ул. Недко войвода – нечетни № 15-25, четни № 6, 16-26

ул. Старозагорско въстание – нечетни №37-39А-Б, четни №32, 34 А-Б, 34-

44А

ул. Червено знаме № 1, 3, 5

ул. Демир капия № 4, 9

ул. Борислав № 2. 3, 6, 9

ул. Дядо Иван Добрев № 2, 4, 6

ул. Възрожденска № 1, 17, 19, 26, 28, 30

ул. Граничар нечетни № 21-37

ул. Дравски бой № 6

ул. Кирил Дрангов № 12, 46

ул. Христо Огнянов № 2

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС В 2018/2019 ГОДИНА ИЗТЕЛИ ОТТУК