Ръководство:

Елисавета       Иванова          Директор,

Анета   Стърчикова    Заместник-директор,  учебна  дейност

Главни  Учители:

Диана    Попова                   Главен   учител, класен   ръководител   подготвителна   група

Таня               Илиева            Главен  учител,  Информационни   технологии   и Технологии и предприемачество

Педагогически    специалисти:

Светлана        Димитрова      Психолог

Нели  Йотова       Ресурсен  учител

Валерия  Иванова        Ресурсен   учител

Учители  начален  етап:

Румяна Генова                       Старши  учител, класен  ръководител кл.

ГалинаВасилева                  Старши    учител, класен  ръководител кл.

ЕвгенияГеоргиева      Старши     учител, класен  ръководител кл.

Мелят   Хюсеинова                 Учител начален етап, класен  ръководител кл.

Евгения   Тодорова      Старши учител , класен ръководител  кл.

Любка  Димитрова       Старши учител,  класен ръководител кл.

Томелия   Георгиева                Старши учител,класен  ръководител кл.

Емилия   Илинска         Старши учител , класен ръководител кл.

Грета  Джурова           Старши учител, класен ръководител кл

Каролина Машалова             Старши учител, класен  ръководител кл.

Атанас   Комитов        Старши учител, класен  ръководител кл.

Иванка   Йорданова      Старши учител,   класен  ръководител кл.

Негрита  Кацарова                 Старши учител, класен ръководител 4  вкл.

Десислава  Василева             Учител   начален етап, класен  ръководител  4г кл.

Мариана   Донкова           Старши  учител, класен  ръководител  кл.

Силвана          Манолова       Учител,  Английски  език  в  начален  етап

Учители  прогиманзиален  етап:

Мариана         Костова          Старши учител, Българскиезик и литература

Николай         Иванов            Старши учител, Българскиезик и литература

Галя               Петрова       Старши учител, Английскиезик

Ирина             Михайлова     Старшиучител, Английскиезик

Ирина             Симова           Старши  учител,  Математика

Божидар         Тодоров          Старши  учител,   Математика

Стефан           Божилов      Старши  учител  Физическо  възпитание и спорт

Таня                Илиева            Главен  учител, Информационни  технологии  и Технологии и предприемачество

Светла    Стоянова-Велкова     Старши  учител,   История и  цивилизация

Василка          Лекова           Старши   учител,   Човекът и природата,  Биология и здравно образование,  Химия и опазване на  околната среда

Диана              Стоименова     Старши учител,   Изобразително   изкуство

Весела            Христова         Учител,  Физическо   възпитание  и  спорт

Миленка       Дафинина          Учител,    Музика

Людмила     Александрова        Хореограф

Учители    ГЦДОУД :

Сашо  Георгиев                       Старши  учител   – сборна  група  /5-7/ клас

Даринка   Георгиева                  Учител   ГЦДОУД 1 б , в кл.

Силвана   Манолова                  Учител   ГЦДОУД   1а,б кл.

Георги        Георгиев                  Учител   ГЦДОУД   2 в,г  кл.

Савина       Митова                    Учител   ГЦДОУД 2 а,в кл.

Павлина   Баева                     Учител   ГЦДОУД  3 а,б кл.

Пенка  Цинцова                    Учител ГЦДОУД 3 б,в кл.

Грета    Петкова                     Учител   ГЦДОУД 4 а,г кл.

Бисерка   Ралчева                               Учител ГЦДОУД 4 б,в кл.

Диана Попова                      Учител ГЦДОУД 1 а,б кл.

Мариана донкова                       Учител   ГЦДОУД 2 б,в кл.

Десислава   Василева                  Учител ГЦДОУД 2 б,в кл.

Каролина  Машалова                    Учител ГЦДОУД 4в,д кл.

Мелят  Хюсеинова                         Учител   ГЦДОУД  4в,д кл.

 

Непедагогически   персонал:

Даниела          Христова        Главен      счетоводител

Дафинка        Александрова     Финансов     контрольор

Албена           Трайкова         Библиотекар-архивист

Наталия          Деспотова       Касиер-домакин