Меню Затваряне

проект BG05M2OP001-2.011-0001

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

През учебната 2019/2020г. в 16.ОУ  стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В края на учебната 2019/2020г. се сформираха групи  по Дейност 3 и Дейност 4 за допълнително обучение на учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии  или  частично са се обучавали, а именно:

  1. Група „Учим заедно математика” с ръководител Атанас Комитов – старши учител
  1. Група „ Български език и литература” с ръководител Грета Петкова – учител

——————————————-———– www.eufunds.bg ————————————————————————-

Проект  BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.